Wednesday, 31 July 2013

καθ' υπαγόρευση


Τα βιβλία έχουν τους ίδιους εχθρούς με τον άνθρωπο: τη φωτιά, την υγρασία, την ανοησία, το χρόνο, και το ίδιο τους το περιεχόμενο.
Paul Valéry

No comments:

Post a Comment